Bøger, som nævner Sundhedsloven § 180

2. Det informerede samtykkes udvikling i dansk ret

- Side 202 -

...Lægelovens § 6 svarer til autorisationslovens § 17, og kravet om informeret samtykke blev således set som en del af den almindelige pligt til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Da lov om patienters retsstilling blev indført i 1998, indeholdt loven mere detaljerede regler om information og samtykke, og disse regler findes nu i sundhedslovens §§ 15-21.

Læs på Jurabibliotek3.1.2. Lovhjemmel

- Side 204 -

...sundhedspersonens behandlingsforslag. Henvisningen til sundhedslovens §§ 17-19 kan derfor alene anses som en legal repræsentationsret. Gennemtvinges indlæggelse eller behandling mod patientens vilje ved anvendelse af fysisk magt eller trussel om anvendelse af magt, er dette et så vidtgående indgreb i den personlige frihed, at der må kræves et klart lovgrundlag.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 205 -

...begrundet i flere forskellige hensyn. Tvang inden for psykiatrien er både begrundet i hensynet til patienten selv og i hensynet til andre mennesker, hvorimod tvangsbehandling i somatikken udelukkende er begrundet i hensynet til patienten. Epidemiloven er primært begrundet i hensynet til andre mennesker og i varetagelsen af generelle folkesundhedshensyn.

Læs på Jurabibliotek3.2. Det informerede samtykke i dansk og international ret

- Side 207 -

...Reglerne om information og samtykke, som er er uddybet i en nyere bekendtgørelse, præciseres i en vejledning til patientretsstillingsloven. Praksis fra Styrelsen for Patientklager og Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn samt det tidligere Patientombud og Sundhedsvæsenets Patientklagenævn er også en væsentlig kilde til fortolkning og udfyldning af reglerne.

Læs på Jurabibliotek