Bøger, som nævner Sundhedsloven § 152a

2. Det informerede samtykkes udvikling i dansk ret

- Side 202 -

...Lægelovens § 6 svarer til autorisationslovens § 17, og kravet om informeret samtykke blev således set som en del af den almindelige pligt til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Da lov om patienters retsstilling blev indført i 1998, indeholdt loven mere detaljerede regler om information og samtykke, og disse regler findes nu i sundhedslovens §§ 15-21.

Læs på Jurabibliotek3.2. Det informerede samtykke i dansk og international ret

- Side 207 -

...Reglerne om information og samtykke, som er er uddybet i en nyere bekendtgørelse, præciseres i en vejledning til patientretsstillingsloven. Praksis fra Styrelsen for Patientklager og Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn samt det tidligere Patientombud og Sundhedsvæsenets Patientklagenævn er også en væsentlig kilde til fortolkning og udfyldning af reglerne.

Læs på Jurabibliotek7.2. Patienter der afviser at modtage blodtransfusion

- Side 239 -

...i situationen, og ud fra lovens ordlyd kan patienten ikke med bindende virkning på forhånd tilkendegive, at vedkommende ikke vil behandles med blod. Der kan imidlertid opstå tvivl om, hvordan man forholder sig til patientens skriftlige eller mundtlige forhåndstilkendegivelser, som ifølge forarbejderne til sundhedsloven også kan tillægges betydning.

Læs på Jurabibliotek