14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sundhedsklageloven § 58c

Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet paragraf 58c

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sundhedsklageloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 9 af 04. januar 2023. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§58c Klager omfattet af § 58 b fra patienter skal indgives til Styrelsen for Patientklager ved anvendelse af den digitale løsning, som Styrelsen for Patientklager stiller til rådighed (digital selvbetjening). Klager, der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af Styrelsen for Patientklager, jf. dog stk. 2 og 3.

•••
I den seneste lovbekendtgørelse på Retsinformation er ordet ”finder” i 1. pkt. ved en fejl blevet slettet, jf. § 8, nr. 2, i ændringslov 742 af 1. juni 2015.

Stk. 2 Hvis Styrelsen for Patientklager finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening, skal Styrelsen for Patientklager tilbyde, at klagen kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening efter stk. 1. Styrelsen for Patientklager bestemmer, hvordan en klage omfattet af 1. pkt. skal indgives, herunder om den skal indgives mundtligt eller skriftligt.

•••
I den seneste lovbekendtgørelse på Retsinformation er ordet ”for” efter ordet "fordele" ved en fejl blevet slettet, jf. § 8, nr. 2, i ændringslov 742 af 1. juni 2015.

Stk. 3 Styrelsen for Patientklager kan helt ekstraordinært ud over de i stk. 2 nævnte tilfælde undlade at afvise en klage, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele for Styrelsen for Patientklager ved at modtage klagen på anden måde end digitalt.

•••

Stk. 4 En digital klage anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for Styrelsen for Patientklager.

•••

Stk. 5 Styrelsen for Patientklagers afgørelser efter stk. 1-3,kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

•••
profile photo
Profilside