Socialtilsynsloven § 13

Denne konsoliderede version af socialtilsynsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om socialtilsyn

Lov nr. 608 af 12. juni 2013,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1109 af 01. juli 2022,
som ændret ved lov nr. 753 af 13. juni 2023, lov nr. 754 af 13. juni 2023, lov nr. 1532 af 12. december 2023, lov nr. 1544 af 12. december 2023 og lov nr. 217 af 05. marts 2024

Tilbuddenes vedtægter
§ 13

Private tilbud, jf. § 12 b, skal have en vedtægt.

Stk. 2 Vedtægten skal indeholde:

  • 1) Angivelse af navn, hjemsted og formål.

  • 2) Egenkapitalens størrelse ved oprettelsen, og hvorledes den er indbetalt (kontant eller i værdier).

  • 3) Udpegning af ledelse og ledelsens opgaver, ansvar og dispositionsret over for tredjemand.

  • 4) Regler om hæftelse for gældsforpligtelser.

  • 5) Regler for, hvorledes tilbuddet skal forholde sig med hensyn til budgetlægning, regnskabsførelse og revision.

  • 6) Procedurer for vedtægtsændringer.

  • 7) Regler for anvendelse af kapitalen i tilfælde af nedlæggelse.

  • 8) Regler om bestyrelsens sammensætning.

Stk. 3 Socialtilsynet påser, at vedtægterne opfylder kravene i stk. 2.