Skovloven § 62

Denne konsoliderede version af skovloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om skove

Lov nr. 453 af 09. juni 2004,
jf. lovbekendtgørelse nr. 690 af 26. maj 2023,
som ændret ved lov nr. 679 af 03. juni 2023

§ 62

Afgørelser, der kan påklages efter denne lov eller regler, der er udstedt i medfør af loven, kan påklages af

  • 1) adressaten for afgørelsen og

  • 2) enhver, som i øvrigt har en individuel, væsentlig interesse i sagen.

Stk. 2 Afgørelser, der er truffet efter denne lovs §§ 4 og 6, § 15, stk. 2, § 17, stk. 3, §§ 19-21 og 38, jf. § 11, stk. 1, samt vilkår fastsat for disse afgørelser efter § 39 kan endvidere påklages af

  • 1) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,

  • 2) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,

  • 3) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, og

  • 4) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Stk. 3 Afgørelser, der er truffet efter denne lovs kapitel 8 a, kan påklages af

  • 1) de personer m.v., som er nævnt i stk. 1, og

  • 2) de foreninger og organisationer, der er nævnt i stk. 2, nr. 2-4.

Stk. 4 Ved klage efter stk. 2, nr. 2 og 3, og stk. 3, nr. 2, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet kræve, at foreningerne eller organisationerne m.v. dokumenterer deres klageberettigelse ved at indsende vedtægter eller på anden måde.

Stk. 5 De foreninger og organisationer, der er nævnt i stk. 2, skal underrettes skriftligt om de afgørelser, der er nævnt i stk. 2, hvis de anmoder om det.