14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Skovloven § 62

Lov om skove paragraf 62

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af skovloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 315 af 28. marts 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§62 Afgørelser, der kan påklages efter denne lov eller regler, der er udstedt i medfør af loven, kan påklages af

  • 1) adressaten for afgørelsen og

  • 2) enhver, som i øvrigt har en individuel, væsentlig interesse i sagen.

•••

Stk. 2 Afgørelser, der er truffet efter denne lovs §§ 4 og 6, § 15, stk. 2, § 17, stk. 3, §§ 19-21 og 38, jf. § 11, stk. 1, samt vilkår fastsat for disse afgørelser efter § 39 kan endvidere påklages af

  • 1) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,

  • 2) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,

  • 3) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, og

  • 4) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

•••

Stk. 3 Afgørelser, der er truffet efter denne lovs kapitel 8 a, kan påklages af

  • 1) de personer m.v., som er nævnt i stk. 1, og

  • 2) de foreninger og organisationer, der er nævnt i stk. 2, nr. 2-4.

•••

Stk. 4 Ved klage efter stk. 2, nr. 2 og 3, og stk. 3, nr. 2, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet kræve, at foreningerne eller organisationerne m.v. dokumenterer deres klageberettigelse ved at indsende vedtægter eller på anden måde.

•••

Stk. 5 De foreninger og organisationer, der er nævnt i stk. 2, skal underrettes skriftligt om de afgørelser, der er nævnt i stk. 2, hvis de anmoder om det.

•••
profile photo
Profilside