14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Skibsbesætningsloven § 22

Lov om skibes besætning paragraf 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af skibsbesætningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 74 af 17. januar 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 Inddragelsen af et sønæringsbevis kan af den, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal fremsættes over for Søfartsstyrelsen inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

•••

Stk. 2 Søfartsstyrelsens afgørelse skal indeholde oplysning om retten til at begære domstolsprøvelse og om fristen herfor.

•••

Stk. 3 Når inddragelse af et sønæringsbevis forlanges indbragt for domstolene, anlægger Søfartsstyrelsen sag imod den pågældende i den borgerlige retsplejes former.

•••

Stk. 4 Anmodning om indbringelse for domstolene har opsættende virkning. Søfartsstyrelsen kan dog bestemme, at en anmodning ikke har opsættende virkning. Denne afgørelse kan ved kendelse ophæves af retten inden afgørelse af spørgsmålet om inddragelsens lovlighed.

•••
profile photo
Profilside