Skattekontrolloven § 60

Denne konsoliderede version af skattekontrolloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Skattekontrollov

Lov nr. 1535 af 19. december 2017,
jf. lovbekendtgørelse nr. 12 af 08. januar 2024,
som ændret ved lov nr. 755 af 13. juni 2023

Advokaters oplysningspligt
§ 60

Advokater skal, i det omfang advokaten foretager økonomiske dispositioner på sin klients vegne eller med klienten, efter anmodning give told- og skatteforvaltningen oplysninger om en klient vedrørende:

  • 1) Omsætning med eller for klienten af penge og lign. og af kreditmidler og værdipapirer.

  • 2) Aftaler med eller for klienten om terminskontrakter og købe- og salgsretter.

  • 3) Aftaler med eller for klienten om køb og salg af fast ejendom, forretning, fly, skibe og lign.

  • 4) Økonomiske dispositioner i forbindelse med administration af en klients faste ejendom.

Stk. 2 Oplysningerne, jf. stk. 1, skal være nødvendige for skattekontrollen. Opbevares oplysningerne i elektronisk form, kan told- og skatteforvaltningen forlange, at oplysningerne udleveres i et anerkendt filformat i elektronisk form eller indsendes digitalt i et anerkendt filformat.