14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

SE-loven § 5

Lov om det europæiske selskab paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af se-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 735 af 05. juli 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Ved stiftelse af et SE-selskab ved fusion i henhold til SE-forordningens regler kan aktionærer, der på generalforsamlingen har modsat sig fusionen, kræve, at selskabet indløser deres aktier, hvis krav herom fremsættes skriftligt senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

•••

Stk. 2 Er aktionærerne før afstemningen blevet anmodet om at afgive en udtalelse om, hvem der ønsker at benytte indløsningsretten efter stk. 1, er denne ret dog betinget af, at de pågældende på generalforsamlingen har tilkendegivet dette.

•••

Stk. 3 Ved indløsningen køber selskabet de pågældendes aktier til en pris, der svarer til aktiernes værdi, og som i mangel af overenskomst fastsættes af skønsmænd udmeldt af retten på selskabets hjemsted. Skønsmændenes afgørelse kan indbringes for retten af selskabet og af aktionærer, der på generalforsamlingen har modsat sig fusionen. Sag herom skal anlægges senest 3 måneder efter modtagelsen af skønsmændenes erklæring.

•••

Stk. 4 Den attest, der skal udstedes i henhold til SE-forordningens artikel 25, stk. 2, om, at alle handlinger og formaliteter, der skal opfyldes forud for fusionen, er opfyldt, kan udstedes, når der er stillet betryggende sikkerhed for aktiernes værdi. Skønsmænd udmeldt af retten på selskabets hjemsted afgør, om sikkerheden er betryggende. Indbringes skønsmændenes afgørelse for retten, har dette ikke opsættende virkning på Erhvervsstyrelsens mulighed for at udfærdige attesten i henhold til SE-forordningens artikel 25, stk. 2, medmindre retten bestemmer andet.

•••
profile photo
Profilside