Rørledningsloven § 3c

Denne konsoliderede version af rørledningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat

Lov nr. 291 af 10. juni 1981,
jf. lovbekendtgørelse nr. 200 af 27. februar 2024

§ 3c

Brugerne af separationsfaciliteterne har pligt til at betale ejerens omkostninger i forbindelse med faciliteterne. Brugernes betaling for brug af separationsfaciliteterne skal i et regnskabsår dække omkostninger i forbindelse med faciliteterne i samme år. Omkostninger omfatter alle omkostninger relateret til driften af separationsfaciliteterne fratrukket eventuelle indtægter. Omkostninger omfatter endvidere de faktisk afholdte omkostninger til afdrag og forrentning af lån (fremmedkapital) til finansiering af separationsfaciliteterne, forrentning af den egenkapitalbinding, som investeringen i separationsfaciliteterne medfører, jf. stk. 2, og hensættelser til omkostninger til fjernelse af separationsfaciliteterne.

Stk. 2 Ejerens binding af egenkapital til finansiering af separationsfaciliteterne forrentes med den effektive rente for de aktuelle lån til finansiering af separationsfaciliteterne i samme regnskabsår med tillæg af 3 procentpoint. Uanset den faktiske egenkapital i ejeren fastsættes egenkapitalbindingen ved beregning af ejerens omkostninger til 30 pct. af den samlede kapital, som i gennemsnit over året er bundet i separationsfaciliteterne.

Stk. 3 Brugere, hvis råolie og kondensat kræver separation, og brugere, hvis råolie og kondensat ikke kræver separation, men som ønsker at få foretaget separation, betaler for separation et beløb, der opgøres som de gennemsnitlige omkostninger, jf. stk. 1, i regnskabsåret pr. ton kondensat, som er frasepareret i samme regnskabsår.

Stk. 4 Ejeren kan opkræve acontobetaling for brug af separationsfaciliteterne.

Stk. 5 Ejeren offentliggør den aktuelle betaling for brug af separationsfaciliteterne.

Stk. 6 Ejeren aflægger særskilt regnskab for virksomhed efter § 1, stk. 2. Regnskabet revideres efter de regler, der til enhver tid er gældende for ejerens samlede virksomhed. Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskab bilagt udtalelser fra brugerne fremsendes til klima-, energi- og forsyningsministeren. Ejeren offentliggør regnskabet. I tilfælde af uenighed om regnskabet mellem en bruger og ejeren træffer klima-, energi- og forsyningsministeren afgørelse.