14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Rørledningsloven § 3c

Lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat paragraf 3c

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af rørledningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 807 af 13. august 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3c Brugerne af separationsfaciliteterne har pligt til at betale ejerens omkostninger i forbindelse med faciliteterne. Brugernes betaling for brug af separationsfaciliteterne skal i et regnskabsår dække omkostninger i forbindelse med faciliteterne i samme år. Omkostninger omfatter alle omkostninger relateret til driften af separationsfaciliteterne fratrukket eventuelle indtægter. Omkostninger omfatter endvidere de faktisk afholdte omkostninger til afdrag og forrentning af lån (fremmedkapital) til finansiering af separationsfaciliteterne, forrentning af den egenkapitalbinding, som investeringen i separationsfaciliteterne medfører, jf. stk. 2, og hensættelser til omkostninger til fjernelse af separationsfaciliteterne.

•••

Stk. 2 Ejerens binding af egenkapital til finansiering af separationsfaciliteterne forrentes med den effektive rente for de aktuelle lån til finansiering af separationsfaciliteterne i samme regnskabsår med tillæg af 3 procentpoint. Uanset den faktiske egenkapital i ejeren fastsættes egenkapitalbindingen ved beregning af ejerens omkostninger til 30 pct. af den samlede kapital, som i gennemsnit over året er bundet i separationsfaciliteterne.

•••

Stk. 3 Brugere, hvis råolie og kondensat kræver separation, og brugere, hvis råolie og kondensat ikke kræver separation, men som ønsker at få foretaget separation, betaler for separation et beløb, der opgøres som de gennemsnitlige omkostninger, jf. stk. 1, i regnskabsåret pr. ton kondensat, som er frasepareret i samme regnskabsår.

•••

Stk. 4 Ejeren kan opkræve acontobetaling for brug af separationsfaciliteterne.

•••

Stk. 5 Ejeren offentliggør den aktuelle betaling for brug af separationsfaciliteterne.

•••

Stk. 6 Ejeren aflægger særskilt regnskab for virksomhed efter § 1, stk. 2. Regnskabet revideres efter de regler, der til enhver tid er gældende for ejerens samlede virksomhed. Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskab bilagt udtalelser fra brugerne fremsendes til klima-, energi- og forsyningsministeren. Ejeren offentliggør regnskabet. I tilfælde af uenighed om regnskabet mellem en bruger og ejeren træffer klima-, energi- og forsyningsministeren afgørelse.

•••
profile photo
Profilside