14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsvirkningsloven (Æ2)  - denne lov blev ophævet den 1. januar 2018, men er stadig relevant i nogle tilfælde § 55

Lov om ægteskabets retsvirkninger paragraf 55

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsvirkningsloven (æ2) og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1814 af 23. december 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§55 Efter det i § 54 nævnte tidspunkt kommer loven, dog med de nedenfor angivne nærmere bestemmelser, også til anvendelse overfor ægtefæller, der har indgået ægteskab tidligere. Har ægtefællerne levet i formuefællesskab, bevarer enhver af dem rådigheden over den del af fællesboet, hvorover han hidtil har rådet.

•••

Stk. 2 Reglerne i lov nr. 75 af 7. april 1899 § 11, stk. 1, 2. og 3. pkt., jfr. stk. 3, finder vedblivende anvendelse på de der nævnte ejendele, som er indført i boet af hustruen før denne lovs ikrafttræden. Forpligtelser, som i medfør af den nævnte lovs § 12 eller § 13 er kommet til at påhvile fællesboet uden personlig hæftelse for manden, kan søges fyldestgjort i den del af fællesboet, hvorover han råder. Samme lovs § 21, stk. 2, kommer vedblivende til anvendelse på særeje, som er erhvervet før denne lovs ikrafttræden.

•••

Stk. 3 Har en ægtefælle fået erstatningskrav mod den anden ægtefælle i henhold til lov af 7. april 1899 §§ 13, 16 eller 24, eller har han efter denne lovs ikrafttræden indfriet en tidligere opstået forpligtelse, hvis indfrielse ville have hjemlet ham et sådant erstatningskrav, kan der herfor kræves vederlag overensstemmende med reglerne i nærværende lovs §§ 23 og 24.

•••
profile photo
Profilside