14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 59d

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område paragraf 59d

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retssikkerhedsloven (det sociale område) og bygger på lovbekendtgørelse nr. 265 af 25. februar 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§59d Beskæftigelsesudvalget udøver sin virksomhed i møder, jf. dog stk. 6 og § 59 a, stk. 1.

•••

Stk. 2 Beskæftigelsesudvalget er beslutningsdygtigt, når de medlemmer og eventuelle repræsentanter, der skal deltage ved behandlingen af den enkelte sag, jf. § 59 a, stk. 4 og 5, og § 59 b, stk. 4-7, er til stede.

•••

Stk. 3 Afgørelser træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

•••

Stk. 4 Formanden kan, hvis denne skønner, at der er tvivl om, hvorvidt en afgørelse er lovlig, beslutte, at afgørelsen ikke skal have virkning. Sagen skal herefter behandles efter stk. 5.

•••

Stk. 5 Direktøren kan beslutte, at en afgørelse skal træffes i et møde, hvor direktøren eller en vicedirektør er formand, og hvor der deltager tre ankechefer og de medlemmer og repræsentanter, der er udpeget til at deltage efter § 59 a, stk. 4 og 5, eller § 59 b, stk. 4-7.

•••

Stk. 6 Skønner Ankestyrelsen, at en sag er egnet til at blive afgjort uden afholdelse af et møde, sender styrelsen en indstilling til medlemmerne om, hvad afgørelsen bør gå ud på. Hvis et medlem ikke ønsker at afgøre sagen på dette grundlag, skal sagen behandles på et møde.

•••
profile photo
Profilside