14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 731

Lov om rettens pleje paragraf 731

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1655 af 25. december 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§731 Offentlig forsvarer bliver, for så vidt sigtede ikke selv har valgt en forsvarer, eller den valgte forsvarer udebliver, at beskikke,

  • a) når sigtede fremstilles for retten med henblik på varetægtsfængsling eller opretholdelse af anholdelsen,

  • b) når der, forinden tiltale er rejst, skal afhøres vidner, eller besigtigelse skal ske eller syn eller skøn afgives til brug under hovedforhandling, dog at retshandlingen ej bliver at udsætte efter forsvarers tilstedekomst, når det må befrygtes, at beviset derved ville spildes,

  • c) når der er spørgsmål om beslaglæggelse af en formue eller en del af denne, jf. § 802, stk. 3.

  • d) når tiltale er rejst i sager, der skal behandles under medvirken af nævninger eller domsmænd,

  • e) når tiltale er rejst i sager, i hvilke der bliver spørgsmål om højere straf end bøde,

  • f) når sagen ankes, og anken ikke straks afvises,

  • g) når der i anledning af kære eller begæring om genoptagelse skal finde mundtlig forhandling sted,

  • h) når vidners eller skønsmænds beedigede forklaring begæres til brug under en i udlandet indledet straffesag,

  • i) i alle tilfælde, hvor retten i medfør af § 29, stk. 1, og stk. 3, nr. 3, beslutter, at afhøring af sigtede skal foregå for lukkede døre,

  • j) når sager, hvor der er spørgsmål om fængselsstraf, fremmes i medfør af § 855, stk. 3, nr. 4.

•••

Stk. 2 I det under litra e nævnte tilfælde og i det i § 831, stk. 4, nævnte tilfælde bliver offentlig forsvarer kun at beskikke, når den sigtede (eller hans værge) begærer det. Herom skal der gives sigtede lejlighed til at udtale sig.

•••
profile photo
Profilside