14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 41b

Lov om rettens pleje paragraf 41b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1835 af 15. september 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§41b Enhver kan forlange at få udleveret kopi af domme og kendelser samt af beslutninger om sagsomkostninger i borgerlige sager.

•••

Stk. 2 Retten til aktindsigt omfatter ikke

  • 1) de i kapitel 42, 42 a42 b43, 43 a og 43 b omhandlede sager,

  • 2) straffesager, der er endeligt afsluttet for mere end 1 år siden, medmindre aktindsigt søges til brug for videnskabelig forskning eller af redaktører og redaktionelle medarbejdere ved et massemedium til brug for journalistisk eller redaktionelt arbejde,

  • 3) kendelser i straffesager, der ikke er endeligt afsluttet, medmindre aktindsigt søges af personer, der er omfattet af § 172, stk. 1, 2 eller 4, til brug for journalistisk eller redaktionelt arbejde,

  • 4) forklaringer, der er afgivet i lukkede retsmøder, medmindre dørlukning alene er sket af hensyn til ro og orden i retslokalet, eller

  • 5) forklaringer, der er omfattet af et referatforbud.

•••

Stk. 3 Retten til aktindsigt kan begrænses, i det omfang

  • 1) det er af væsentlig betydning for statens sikkerhed,

  • 2) fortrolighed følger af EU-retlige eller folkeretlige forpligtelser el.lign.,

  • 3) det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til forholdet til fremmede magter eller mellemfolkelige institutioner,

  • 4) det af ganske særlige grunde er påkrævet af hensyn til forebyggelse, opklaring og forfølgning af lovovertrædelser eller

  • 5) dommen eller kendelsen indeholder oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold eller virksomheders erhvervshemmeligheder og offentlighedens indsigt i retssager findes at burde vige for væsentlige hensyn til de pågældende, der ikke kan varetages ved anonymisering i medfør af § 41 e, stk. 4.

•••
profile photo
Profilside