14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Råstofloven § 10

Lov om råstoffer paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af råstofloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 En tilladelse efter § 7, stk. 1, skal indeholde vilkår om

  • 1) virksomhedens drift og om efterbehandling af arealet med henblik på at begrænse miljømæssige gener og forebygge forurening af grundvandet og jorden,

  • 2) at der stilles sikkerhed for, at indvindingsområdet bliver efterbehandlet, og

  • 3) at indvindingen og efterbehandlingen sker efter en plan, der er godkendt af regionsrådet, og som indeholder hovedelementerne for indvindingen og efterbehandlingen.

•••

Stk. 2 En tilladelse kan indeholde vilkår om, at råstofferne skal oparbejdes bedst muligt i forhold til deres kvalitet eller skal anvendes til bestemte formål.

•••

Stk. 3 Regionsrådet kan fastsætte yderligere vilkår for at varetage de hensyn, der er nævnt i § 3.

•••

Stk. 4 Sikkerhedsstillelsen som nævnt i stk. 1, nr. 2, skal dække regionsrådets udgifter til efterbehandling ved en selvhjælpshandling, jf. § 33, stk. 3. Regionsrådet kan regulere sikkerhedsstillelsens størrelse, hvis grundlaget for beregningen ændres væsentligt.

•••

Stk. 5 Vilkår, der knyttes til en tilladelse efter stk. 1, er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen uden hensyn til, hvornår retten er stiftet.

•••

Stk. 6 Regionsrådet foranlediger, at vilkår om efterbehandling tinglyses på ejendommen for ejerens regning. Reviderede vilkår som følge af forbud efter § 52 i lov om forurenet jord tinglyses dog for regionsrådets regning.

•••

Stk. 7 En tilladelse efter § 7, stk. 1, bortfalder, medmindre andet fremgår af tilladelsens vilkår, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

•••
profile photo
Profilside