Råstofbekendtgørelsen § 14

Denne konsoliderede version af råstofbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen

Bekendtgørelse nr. 1680 af 17. december 2018

§ 14

Tilladelse til indvinding i henhold til § 20, stk. 2, i lov om råstoffer, kan som udgangspunkt ikke gives for en længere periode end 10 år.

Stk. 2 En tilladelse til indvinding skal fastsætte den samlede maksimale mængde, der gives tilladelse til at indvinde. Medmindre miljøvurderingen viser, at det er acceptabelt, at den samlede mængde indvindes på et år, skal tilladelsen tillige fastsætte den maksimale mængde, der gives tilladelse til at indvinde på et år.

Stk. 3 § 39 om kontinuitetsbrud i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) finder ikke anvendelse på tilladelser til indvinding.

Stk. 4 Tilladelse til indvinding kan ikke gives i områder omfattet af bilag 8.