14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Radiofrekvensloven § 2

Lov om radiofrekvenser paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af radiofrekvensloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 151 af 27. januar 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Formål og prioritering
Lovens formål er at fremme konkurrence og effektiv frekvensudnyttelse samt sikre varetagelse af væsentlige samfundsmæssige hensyn.

•••

Stk. 2 Ved væsentlige samfundsmæssige hensyn forstås i denne lov hensyn, som er af væsentlig betydning for samfundet som helhed, herunder for udbredelse af samfundsmæssigt vigtige tjenester, eller væsentlige samfundsmæssige hensyn, som ikke kan forventes varetaget af markedet i tilstrækkeligt omfang. Væsentlige samfundsmæssige hensyn kan bl.a. være mediepolitiske hensyn, herunder hensyn til public service-virksomhed, hensyn til forskning og hensyn til forsvaret og nød- og beredskabstjenesters anvendelse af radiofrekvenser. Der kan ligeledes være tale om hensyn til elektroniske kommunikationstjenester, hvis udbredelse kan have stor samfundsøkonomisk betydning.

•••

Stk. 3 Hvor det er nødvendigt at prioritere mellem formålene i stk. 1, vægtes disse i følgende rækkefølge:

  • 1) Varetagelse af væsentlige samfundsmæssige hensyn.

  • 2) Fremme af konkurrence.

  • 3) Effektiv frekvensudnyttelse.

•••

Stk. 4 Hvor frekvensressourcerne er så begrænsede, at udstedelse af tilladelser til flere forskellige ansøgere vil gøre det umuligt at sikre alle brugere adgang til de pågældende tjenester, skal effektiv frekvensudnyttelse dog prioriteres højere end fremme af konkurrence.

•••

Stk. 5 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan beslutte at afsætte radiofrekvenser til statens eget brug af hensyn til beskyttelsen af den offentlige orden og den offentlige sikkerhed og til forsvaret. Energistyrelsen indarbejder ministerens beslutning i en frekvensplan som nævnt i § 4.

•••
profile photo
Profilside