Radio- og fjernsynsloven § 9a

Denne konsoliderede version af radio- og fjernsynsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v.

Lov nr. 1052 af 17. december 2002,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1350 af 04. september 2020,
som ændret ved lov nr. 1548 af 18. december 2018, lov nr. 2212 af 29. december 2020 og lov nr. 1595 af 28. december 2022

Modtagefrihed af audiovisuelle medietjenester
§ 9a

En udbyder af en audiovisuel medietjeneste, der hører under et andet lands myndighed inden for Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og som leverer en audiovisuel medietjeneste, er undtaget fra overholdelse af danske regler inden for det område, der samordnes ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester, selv om tjenesten retter sig mod Danmark, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Uanset stk. 1 kan Radio- og tv-nævnet træffe foranstaltninger, der midlertidigt begrænser adgangen til at levere en audiovisuel medietjeneste, over for en medietjenesteudbyder, der hører under et andet lands myndighed inden for Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i tilfælde af en åbenlys, væsentlig og alvorlig overtrædelse af direktivets regler om forbud mod tilskyndelse til had eller vold eller offentlig opfordring til at begå en terrorhandling eller for beskyttelse af mindreårige, eller hvor der er fare for folkesundheden eller den offentlige sikkerhed.

Stk. 3 Kulturministeren fastsætter nærmere regler for, hvornår de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 2, kan træffes.