14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

RAB-bekendtgørelsen § 9

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere paragraf 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af rab-bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 859 af 13. juni 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Klageorgan
Foreningen skal have et klageorgan, hvortil brugere kan klage over den behandling, de har fået af foreningens medlemmer, herunder over manglende overholdelse af foreningens regelsæt for god klinisk praksis. Klageorganet skal endvidere kunne behandle klager fra nuværende og tidligere medlemmer samt ansøgere om medlemskab og registrering vedrørende berettigelsen af foreningens afgørelser i relation til medlemskab og registrering.

•••

Stk. 2 Klageorganet skal kunne sanktionere overtrædelser af de af foreningen fastsatte regler, der er påkrævet i medfør af denne bekendtgørelse, herunder ved irettesættelse, fratagelse af medlemskab eller afregistrering.

•••

Stk. 3 Afgørelser skal være skriftlige og begrundede. Der skal ske partshøring, før der træffes afgørelse.

•••

Stk. 4 Sagens parter skal efter anmodning have indsigt i det materiale, der indgår i sagen, inden for 4 uger efter anmodningens modtagelse.

•••

Stk. 5 Der skal være adgang til genoptagelse af en sag, hvis der viser sig at være væsentlige ændringer i afgørelsesgrundlaget. Foreningen kan fastsætte en frist for forældelse af muligheden for at indbringe en sag for klageorganet. Der skal som minimum gives klagerne en frist på 2 år fra henholdsvis behandlingen blev afsluttet eller afgørelsen vedrørende medlemskab eller registrering blev meddelt den pågældende alternative behandler.

•••

Stk. 6 Klageorganet skal have en sammensætning, der er betryggende for parterne. Dette indebærer, at intet medlem af klageorganet må have særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, herunder have andre tillidsposter i foreningen, eller have nærtstående, der har en sådan interesse. Endvidere må ingen personer deltage i en sags behandling, såfremt der i øvrigt foreligger omstændigheder, der kan vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

•••
profile photo
Profilside