14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

PSI-loven Kapitel 2

Lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer kapitel 2

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af psi-loven og bygger på lov nr. 596 af 24. June 2005. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

PSI-loven

Kapitel 2
1
Forarbejder

Definitioner

§3 Ved »offentlig myndighed« forstås statslige, regionale eller lokale myndigheder, offentligretlige organer og sammenslutninger af en eller flere af sådanne myndigheder eller offentligretlige organer.

Stk. 2 Ved »offentligretligt organ« forstås ethvert organ,

  • 1) der er oprettet specielt med henblik på at imødekomme almenhedens behov, dog ikke på det erhvervs- eller forretningsmæssige område,

  • 2) som er en juridisk person, og

  • 3) hvis drift hovedsagelig er finansieret af staten, de regionale eller lokale myndigheder eller andre offentligretlige organer, eller hvis drift er underlagt disses kontrol, eller hvortil staten, de regionale eller lokale myndigheder eller andre offentligretlige organer kan udpege mere end halvdelen af medlemmerne i organets administrative ledelse, bestyrelse eller tilsynsorgan.

Stk. 3 Ved »offentlig virksomhed« forstås virksomheder, som offentlige myndigheder har en bestemmende indflydelse på, ved at myndigheden enten

  • 1) besidder majoriteten af virksomhedens tegnede kapital,

  • 2) råder over flertallet af de stemmer, som er knyttet til de kapitalandele, som virksomheden har udstedt, eller

  • 3) kan udpege mere end halvdelen af medlemmerne i virksomhedens administrationsledelse eller tilsynsorgan.

Stk. 4 Ved »dokument« forstås alle informationer uanset medium og enhver del af disse informationer.

Stk. 5 Ved »datasamling« forstås registre eller andre systematiske fortegnelser, hvor der gøres brug af elektronisk databehandling.

Stk. 6 Ved »videreanvendelse« forstås brug af offentlige myndigheders og offentlige virksomheders dokumenter eller datasamlinger til andre kommercielle eller ikke-kommercielle formål end det oprindelige formål, som dokumenterne eller datasamlingerne blev udarbejdet til. Udveksling af dokumenter eller datasamlinger mellem offentlige myndigheder og offentlige virksomheder eller mellem offentlige myndigheder, der kun sker som led i offentlige myndigheders varetagelse af deres offentlige opgaver, betragtes ikke som videreanvendelse.

Stk. 7 Ved »dynamiske data« forstås dokumenter og datasamlinger i digital form, som er genstand for hyppige opdateringer eller realtidsopdateringer.

profile photo
Profilside