14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Plantenyhedsloven § 14

Lov om plantenyheder paragraf 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af plantenyhedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1131 af 03. juli 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Slettelse
Plantenyhedsnævnet sletter en plantenyhed af Plantenyhedsregisteret, hvis

  • 1) det godtgøres, at plantenyheden på registreringstidspunktet ikke opfyldte betingelserne i § 1 for optagelse,

  • 2) nævnet ved efterkontrol finder, at plantenyheden ikke er tilstrækkeligt vedligeholdt,

  • 3) sortsejeren skriftligt anmoder nævnet herom, eller

  • 4) det årlige registreringsgebyr ikke er betalt.

•••

Stk. 2 Plantenyhedsnævnet kan endvidere slette en plantenyhed af Plantenyhedsregisteret, hvis sortsejeren ikke inden udløbet af en fastsat frist efterkommer nævnets anmodning om

  • 1) at stille fornødent materiale til rådighed for nævnet til brug ved efterkontrol, eller

  • 2) at foreslå et nyt navn for sorten i tilfælde, hvor nævnet efterfølgende har konstateret, at det godkendte navn ikke overholder de bestemmelser, ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling har fastsat herom.

•••

Stk. 3 Slettelsen sker 2 måneder efter, at sortsejeren har modtaget underretning om Plantenyhedsnævnets beslutning, medmindre sortsejeren inden udløbet af denne frist indbringer sagen for retten.

•••
profile photo
Profilside