Plantenyhedsloven § 14

Denne konsoliderede version af plantenyhedsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om plantenyheder

Lov nr. 866 af 23. december 1987,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1131 af 03. juli 2020

Slettelse
§ 14

Plantenyhedsnævnet sletter en plantenyhed af Plantenyhedsregisteret, hvis

  • 1) det godtgøres, at plantenyheden på registreringstidspunktet ikke opfyldte betingelserne i § 1 for optagelse,

  • 2) nævnet ved efterkontrol finder, at plantenyheden ikke er tilstrækkeligt vedligeholdt,

  • 3) sortsejeren skriftligt anmoder nævnet herom, eller

  • 4) det årlige registreringsgebyr ikke er betalt.

Stk. 2 Plantenyhedsnævnet kan endvidere slette en plantenyhed af Plantenyhedsregisteret, hvis sortsejeren ikke inden udløbet af en fastsat frist efterkommer nævnets anmodning om

  • 1) at stille fornødent materiale til rådighed for nævnet til brug ved efterkontrol, eller

  • 2) at foreslå et nyt navn for sorten i tilfælde, hvor nævnet efterfølgende har konstateret, at det godkendte navn ikke overholder de bestemmelser, ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling har fastsat herom.

Stk. 3 Slettelsen sker 2 måneder efter, at sortsejeren har modtaget underretning om Plantenyhedsnævnets beslutning, medmindre sortsejeren inden udløbet af denne frist indbringer sagen for retten.