Pakkerejseloven Kapitel 6

Denne konsoliderede version af pakkerejseloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

denne lov blev ophævet den 1. juli 2018, men er stadig gældende for aftaler indgået før den 1. juli 2018

Lov om pakkerejser

Lov nr. 472 af 30. juni 1993

Kapitel 6 1 Arrangørens misligholdelse m.v. efter pakkerejsens påbegyndelse
§ 18

Er pakkerejsen mangelfuld, kan kunden kræve, at arrangøren afhjælper mangelen, medmindre dette vil påføre arrangøren uforholdsmæssige omkostninger eller væsentlig ulempe.

§ 19

Kan afhjælpning ikke kræves, jf. § 18, eller afhjælper arrangøren efter kundens påkrav ikke mangelen inden rimelig tid, har kunden krav på forholdsmæssigt afslag i pakkerejsens pris. Kunden kan endvidere gøre krav gældende i henhold til § 20.

§ 20

Kan en betydelig del af de aftalte ydelser ikke leveres, eller er pakkerejsen i øvrigt behæftet med mangler, som medfører, at formålet med pakkerejsen er væsentligt forfejlet, kan kunden hæve aftalen.

Stk. 2 Hæver kunden aftalen, skal arrangøren tilbagebetale samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen. Der kan dog tilkomme arrangøren en godtgørelse, som svarer til den værdi, pakkerejsen må antages at have haft for kunden.

Stk. 3 Hæver kunden aftalen, har kunden endvidere krav på uden udgift at blive transporteret tilbage til afrejsestedet eller et andet sted, som er angivet i aftalen, med et transportmiddel, der svarer til det aftalte.

§ 21

Tilbyder arrangøren at afhjælpe en mangel, kan kunden ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen, såfremt afhjælpningen sker inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for kunden.

§ 22

Lider kunden tab som følge af, at pakkerejsen er mangelfuld, har kunden krav på erstatning fra arrangøren, medmindre mangelen skyldes forhold som nævnt i § 17, stk. 1, nr. 3 og 4. Kunden har endvidere krav på erstatning, hvis mangelen angår egenskaber, som må anses tilsikrede.

Stk. 2 Har mangelen forvoldt kunden væsentlig ulempe, kan der desuden tilkomme kunden en godtgørelse.

§ 23

Sker der skade på kundens person eller ting som følge af en mangel ved pakkerejsen, finder § 22 tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 Sker der skade på kundens person, skal arrangøren hurtigt søge at komme kunden til undsætning.

§ 24

Erstatningen efter §§ 22 og 23 kan i aftalen om køb af pakkerejsen begrænses i overensstemmelse med regler i internationale konventioner, som gælder for den mangelfulde del af pakkerejsen.

§ 25

Fremsætter kunden klager under pakkerejsen, skal arrangøren og den pågældende tjenesteyder bestræbe sig på at finde passende løsninger.

§ 26

Vil kunden påberåbe sig en mangel ved pakkerejsen, skal kunden give arrangøren eller formidleren meddelelse herom inden rimelig tid efter, at kunden har opdaget mangelen. I modsat fald mister kunden retten til at påberåbe sig mangelen, jf. dog stk. 2 og § 27.

Stk. 2 Er kundens pligter efter stk. 1 ikke angivet i aftalen, kan arrangøren ikke påberåbe sig for sen eller mangelfuld reklamation.

§ 27

§ 26 gælder ikke, hvis arrangøren eller formidleren har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt.

Stk. 2 § 26 gælder endvidere ikke for kundens krav i anledning af personskade, jf. § 23.