Øl- og vinafgiftsloven § 15

Denne konsoliderede version af øl- og vinafgiftsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven)

Lov nr. 1015 af 19. december 1992,
jf. lovbekendtgørelse nr. 416 af 23. april 2024

Transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU
§ 15

Der kan inden for EU's område ske transport af varer under afgiftssuspensionsordningen, herunder gennem steder uden for EU eller gennem visse områder, der ikke er omfattet af EU's afgiftsområde. 1. pkt. omfatter transport fra et afgiftsoplag eller fra et importsted, hvorfra varerne er overgået til fri omsætning i EU's toldområde, til

 • 1) et andet afgiftsoplag,

 • 2) en midlertidigt registreret varemodtager eller en registreret varemodtager,

 • 3) et sted, hvor de afgiftspligtige varer forlader EU's område,

 • 4) en modtager, der her i landet er fritaget for afgift af varer efter § 11, stk. 1, nr. 9-11, når varerne transporteres fra et andet EU-land, eller til en modtager, der i et andet EU-land er fritaget for afgift af varer på et tilsvarende grundlag, når varerne transporteres her fra landet,

 • 5) det udgangstoldsted, jf. artikel 329, stk. 5, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen, som samtidig er afgangstoldsted for proceduren for ekstern forsendelse, jf. artikel 189, stk. 4, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen, eller

 • 6) et direkte leveringssted i et EU-land, som en autoriseret oplagshaver eller en registreret varemodtager i det pågældende land har godkendt og udpeget over for landets myndigheder.

Stk. 2 Stk. 1 finder også anvendelse på transport af

 • 1) varer, der er afgiftsfritaget eller ikke er afgiftsafregnet her i landet, idet varerne er under afgiftssuspensionsordningen, og som ikke er overgået til forbrug her i landet eller i et andet EU-land, eller

 • 2) varer, der er omfattet af nulsats i et andet EU-land, og som ikke er overgået til forbrug her i landet eller i et andet EU-land.

Stk. 3 Told- og skatteforvaltningen kan, når importen efter stk. 1 og 2 finder sted uden for et afgiftsoplag, anmode klarereren eller enhver anden person, som direkte eller indirekte har været involveret i opfyldelsen af toldformaliteter i overensstemmelse med artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen, om at dokumentere, at de importerede varer er bestemt til at blive forsendt her fra landet til et andet EU-land.

Stk. 4 Transport af varer, jf. stk. 1, begynder,

 • 1) når varerne forlader det afgiftsoplag, hvorfra de skal afsendes, eller

 • 2) når varerne overgår til fri omsætning fra et importsted i EU's toldområde.

Stk. 5 Transport af varer, jf. stk. 1, ophører,

 • 1) når modtageren har fået leveret varerne efter stk. 1, nr. 1, 2, 4 eller 6,

 • 2) når varerne har forladt EU's område efter stk. 1, nr. 3, eller

 • 3) når varerne i tilfælde omfattet af stk. 1, nr. 5, henføres under proceduren for ekstern forsendelse.

Stk. 6 Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for de administrative procedurer, som virksomheder og personer skal anvende ved transport af varer under afgiftssuspensionsordningen inden for EU, og kravene til dokumentation efter stk. 3.