Offshoresikkerhedsloven § 32c

Denne konsoliderede version af offshoresikkerhedsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1424 af 21. december 2005,
jf. lovbekendtgørelse nr. 125 af 06. februar 2018,
som ændret ved lov nr. 1436 af 29. juni 2021

§ 32c

Tilsynsmyndigheden kan tilbagekalde en godkendelse eller tilladelse efter §§ 28-29 a og 31 og et forhåndstilsagn efter § 32,

  • 1) såfremt de bestemmelser, vilkår eller påbud, der er fastsat i loven eller udstedt i medfør af loven, ikke overholdes, jf. dog stk. 2,

  • 2) såfremt der i en ansøgning om godkendelse, tilladelse eller forhåndstilsagn er givet urigtige eller vildledende oplysninger, jf. dog stk. 2, eller

  • 3) såfremt henholdsvis operatøren og ejeren tages under rekonstruktionsbehandling eller erklæres konkurs.

Stk. 2 Kan forholdet afhjælpes af henholdsvis operatøren og ejeren, kan tilbagekaldelse i henhold til stk. 1, nr. 1 eller 2, først ske, efter at tilsynsmyndigheden har givet påbud om inden en nærmere fastsat frist at afhjælpe forholdet, og hvis påbuddet ikke er efterkommet.

Stk. 3 Tilsynsmyndigheden skal tilbagekalde en godkendelse eller tilladelse efter §§ 28-29 a og 31 og et forhåndstilsagn efter § 32, såfremt henholdsvis operatøren og ejeren vurderes ikke at have kapacitet til at opfylde relevante krav i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør af loven.

Stk. 4 I tilfælde af tilbagekaldelse af en godkendelse, tilladelse eller et forhåndstilsagn efter stk. 1 eller 3 underretter tilsynsmyndigheden den myndighed, der har meddelt tilladelse til udnyttelse af det pågældende rettighedsområde efter undergrundsloven, om afgørelsen.

Stk. 5 I tilfælde af tilbagekaldelse af en godkendelse, en tilladelse eller et forhåndstilsagn efter stk. 1 eller 3, som er givet til en operatør, skal rettighedshaveren træffe tilstrækkelige foranstaltninger til at sikre, at de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici og risici for større miljøhændelser fortsat er nedbragt så meget, som det er rimeligt praktisk muligt. Det samme gælder for en operatør i tilfælde af tilbagekaldelse af en godkendelse, en tilladelse eller et forhåndstilsagn efter stk. 1 eller 3, som er givet til en ejer, der fungerer som operatørens entreprenør.

Stk. 6 Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 5.