Offentlighedsloven GAMMEL § 17

Denne konsoliderede version af offentlighedsloven GAMMEL er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

denne lov blev ophævet den 1. januar 2014, men er stadig gældende for sager der behandles efter Miljøoplysningsloven

Lov om offentlighed i forvaltningen

Lov nr. 572 af 19. december 1985,
som ændret ved lov nr. 347 af 06. juni 1991, lov nr. 504 af 30. juni 1993, lov nr. 276 af 13. maj 1998, lov nr. 429 af 31. maj 2000, lov nr. 552 af 24. juni 2005 og lov nr. 433 af 04. juni 2009

§ 17

Loven træder i kraft den 1. januar 1987.

Stk. 2 Lov nr. 280 af 10. juni 1970 om offentlighed i forvaltningen ophæves.

Stk. 3 Loven gælder ikke for dokumenter, der er udfærdiget af en myndighed eller er kommet i en myndigheds besiddelse før den 1. januar 1971. Oplysninger om faktiske omstændigheder, der indeholdes i sådanne dokumenter, er dog omfattet af retten til aktindsigt efter reglerne i denne lov, hvis dokumenterne er indgået i en sag, der er eller har været under behandling af en forvaltningsmyndighed efter det nævnte tidspunkt, og oplysningerne er eller har været af betydning for sagen. Bestemmelsen i § 8, nr. 4, gælder for dokumenter, der anvendes efter lovens ikrafttræden. Bestemmelsen i § 9 gælder for sygehusjournaler oprettet efter lovens ikrafttræden og for tilførsler til eksisterende journaler, der er foretaget efter lovens ikrafttræden. Adgangen til aktindsigt efter § 1, stk. 2, gælder ikke for dokumenter, der er udfærdiget af eller er indkommet til de i bestemmelsen nævnte selskaber, institutioner, foreninger m.v. før lovens ikrafttræden.

Stk. 4 Bestemmelser i andre love om adgang til at blive gjort bekendt med dokumenter hos den offentlige forvaltning opretholdes, uanset om de giver ret til aktindsigt i snævrere omfang end denne lov.