NIS-loven § 9

Denne konsoliderede version af nIS-loven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om net- og informationssikkerhed for domænenavnssystemer og visse digitale tjenester

Lov nr. 436 af 08. maj 2018

§ 9

Udbydere af digitale tjenester skal hurtigst muligt underrette Erhvervsstyrelsen og Center for Cybersikkerhed om enhver hændelse, der har betydelige konsekvenser for leveringen af deres tjeneste. Underretningen skal indeholde oplysninger, der gør det muligt for Erhvervsstyrelsen og Center for Cybersikkerhed at vurdere de eventuelle grænseoverskridende konsekvenser af hændelsen, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 Med henblik på at fastlægge, om en hændelses konsekvenser er betydelige, skal udbyderen navnlig inddrage følgende kriterier:

  • 1) Antallet af brugere, der berøres af hændelsen, navnlig brugere, som er afhængige af tjenesten med henblik på levering af deres egne tjenester.

  • 2) Hændelsens varighed.

  • 3) Den geografiske udbredelse med hensyn til det område, der er berørt af hændelsen.

  • 4) Omfanget af afbrydelsen af tjenestens funktion.

  • 5) Omfanget af konsekvenserne for økonomiske og samfundsmæssige aktiviteter.

Stk. 3 Underretning efter stk. 1 skal kun ske, i det omfang udbyderen af digitale tjenester har adgang til relevante oplysninger, herunder oplysninger omfattet af stk. 2.

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om underretning efter stk. 1 og 3 og om kriterierne for fastlæggelse af omfanget af en hændelses konsekvenser efter stk. 2.