14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Naturbeskyttelsesloven § 43

Lov om naturbeskyttelse paragraf 43

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af naturbeskyttelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1392 af 04. oktober 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§43 Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet
Fredningsnævnets afgørelse efter § 37, stk. 4, § 37 a, stk. 3, og § 40 kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

•••

Stk. 2 Klageberettiget er

  • 1) ejere og brugere, der skal have afgørelsen tilsendt,

  • 2) enhver, der under sagen har givet møde for nævnet eller fremsat ønske om underretning om sagens afgørelse,

  • 3) statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt

  • 4) organisationer m.v., som antages at have en væsentlig interesse i forslaget.

De dele af afgørelsen, der vedrører erstatning efter § 39, stk. 1, eller godtgørelse efter § 39, stk. 3, kan dog kun påklages af den, der anser sig for berettiget til større erstatning eller godtgørelse, eller en myndighed, der skal udrede en del af erstatningen.

•••

Stk. 3 Reglen i § 87, stk. 1, gælder også for klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

•••

Stk. 4 Klage indgives skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

•••

Stk. 5 I klager over fredningsnævnets afgørelse efter § 37, stk. 4, og § 37 a, stk. 3, skal Miljø- og Fødevareklagenævnet træffe afgørelse inden 8 uger efter modtagelse af klagen.

•••

Stk. 6 Miljøministeren kan fastsætte regler om, at indgivelse af klage til og efterfølgende kommunikation om klagesagen med Miljø- og Fødevareklagenævnet over fredningsnævnets afgørelser efter § 37, stk. 4, § 37 a, stk. 3, og § 40 skal ske ved anvendelse af digital selvbetjening.

•••
profile photo
Profilside