14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Naturbeskyttelsesloven § 104

Lov om naturbeskyttelse paragraf 104

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af naturbeskyttelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1392 af 04. oktober 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§104 De hidtidige fredningsnævn og Overfredningsnævnet opretholdes i indtil et år efter denne lovs ikrafttræden til at færdigbehandle verserende sager efter de hidtil gældende regler. Er en sådan sag da ikke afgjort af nævnet, overgår sagen til den myndighed, der skulle træffe afgørelse i sagen, såfremt den var påbegyndt efter denne lovs ikrafttræden. Sagen behandles og afgøres herefter i overensstemmelse med reglerne i denne lov og regler, der udstedes efter loven.

•••

Stk. 2 Skønner et af de hidtidige fredningsnævn eller Overfredningsnævnet, at en verserende sag ikke kan afgøres af nævnet inden et år efter lovens ikrafttræden, kan nævnet straks henskyde sagen til den i stk. 1, 2. pkt., nævnte myndighed. Stk. 1, 3. pkt., finder herefter anvendelse.

•••

Stk. 3 Fredningsnævnets afgørelse i en sag, der er omfattet af stk. 1, 1. pkt., kan påklages efter bestemmelserne i denne lov.

•••

Stk. 4 Overfredningsnævnets afgørelse af erstatningsspørgsmål i en sag, der er omfattet af stk. 1, 1. pkt., kan påklages til Taksationskommissionen efter bestemmelserne i denne lov.

•••

Stk. 5 Miljøministeren kan i øvrigt fastsætte nærmere overgangsregler for behandlingen af verserende sager.

•••
profile photo
Profilside