Museumsloven § 29u

Denne konsoliderede version af museumsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 473 af 07. juni 2001,
jf. lovbekendtgørelse nr. 358 af 08. april 2014,
som ændret ved lov nr. 1391 af 23. december 2012, lov nr. 86 af 28. januar 2014, lov nr. 1715 af 27. december 2016 og lov nr. 900 af 21. juni 2022

§ 29u

Klageberettiget er

  • 1) adressaten for afgørelsen,

  • 2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

  • 3) offentlige myndigheder,

  • 4) lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen,

  • 5) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø og

  • 6) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Stk. 2 Ved klage efter stk. 1, nr. 5, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet kræve, at foreningerne eller organisationerne dokumenterer deres klageberettigelse ved indsendelse af vedtægter eller på anden måde.