Momsbekendtgørelsen § 64

Denne konsoliderede version af momsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 1435 af 29. november 2023

Digitale salgsregistreringssystemer
§ 64

Digitale salgsregistreringssystemer skal opfylde følgende krav:

 • 1) Alle handlinger via salgsregistreringssystemer skal registreres i systemets elektroniske journal (logges). Transaktionsdata i den elektroniske journal skal signeres digitalt med et OCES-certifikat, som identificerer den erhvervsdrivende eller leverandøren af det digitale salgsregistreringssystem, så integriteten af data i den elektroniske journal kan verificeres i forbindelse med kontrol.

 • 2) Den elektroniske journal skal indeholde de oplysninger, som også skal indeholdes på en forenklet faktura eller en kassebon til kunden, jf. § 66. For hver transaktion skal den elektroniske journal desuden indeholde:

  • a) Oplysning om den erhvervsdrivendes cvr-nummer.

  • b) Et fortløbende transaktionsnummer, som skal være unikt for den erhvervsdrivende (pr. cvr-nummer).

  • c) Tidspunktet for købets start og afslutning/afbrydelse.

  • d) Den anvendte betalingsmetode.

  • e) Serienummeret på det digitale salgsregistreringssystem, som unikt identificerer salgsregistreringssystemet.

 • 3) Salgsregistreringssystemet skal kunne producere en fil direkte fra den elektroniske journal i SAF-T format. Skatteforvaltningen udarbejder en dansk vejledning i brugen af SAF-T formatet.

 • 4) Filen fra den elektroniske journal skal kunne udlæses på almindeligt tilgængelige elektroniske medier eller på anden vis kunne overføres digitalt til myndighederne på forlangende.

 • 5) Salgsregistreringssystemet skal kunne danne en rapport med dagens omsætning der, efter registrering i den elektroniske journal, nulstiller salgstællerne m.v. (en Z-rapport).

 • 6) Salgsregistreringssystemet skal kunne danne en rapport med omsætning indtil dannelse uden nulstilling af salgstællere m.v. (en X-rapport).

 • 7) Digitale betalingsmidler som betalingskort, mobilbetaling m.v. skal være koblet til salgsregistreringssystemet på en sådan måde, at betaling med digitale betalingsmidler automatisk registreres i det digitale salgsregistreringssystem som en del af den elektroniske journal.

 • 8) Salgsregistreringssystemet skal kunne registrere særskilte totaler for de anvendte betalingsmidler, dvs. totaler for henholdsvis kontantbetaling, betaling med kort og mobilbetaling m.v.

 • 9) Der skal være indbygget ur og dato, der er justeret i forhold til dansk normaltid. Alle justeringer af tidsangivelse i systemet skal registreres i den elektroniske journal.

 • 10) Der skal være tilknyttet en printerfunktion, bl.a. til udskrivninger af forenklede fakturaer eller kasseboner, jf. § 66, hvis den erhvervsdrivende ikke kan sende kassebonen digitalt til et system, som kunden på forhånd har accepteret.

 • 11) Der skal kunne udskrives en kassebon på forlangende, hvorpå der klart skelnes mellem positive og negative beløb. Kravet anses også for opfyldt, hvis salgsregistreringssystemet kan sende kassebonen digitalt til et system, som kunden på forhånd har accepteret.

 • 12) Salgsregistreringssystemer, der er beregnet til at blive benyttet af flere sælgere, skal kunne registrere transaktioner og totaler separat for hver sælger, herunder salgets størrelse samt type betalingsmiddel.

 • 13) Undervisning og lignende registreringer uden salg skal medføre kasseboner, der er tydeligt mærket med f.eks. »test ikke gyldig« eller »undervisning – ikke gyldig«, og sådanne kasseboner må ikke kunne forveksles med ordinære kasseboner.

 • 14) Når en virksomhed modtager kontanter, jf. § 83, stk. 1, i lov om betalinger, skal salgsregistreringssystemet være udstyret med:

  • a) En kasseskuffe til opbevaring af kontanter.

  • b) Mulighed for vekselkasse (opgørelse over mønt- og seddeltyper).

 • 15) Opbevares den elektroniske journal hos tredjemand, skal kravene i nr. 2-14 ligeledes opfyldes.

Stk. 2 Det digitale salgsregistreringssystem må ikke indeholde funktioner, der gør det muligt at tilføje, redigere eller slette oplysninger.

Stk. 3 Det digitale salgsregistreringssystem må ikke kunne sammenkobles eller integreres med software eller hardware, der gør det muligt at tilføje, redigere eller slette oplysninger i den elektroniske journal.