14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Momsbekendtgørelsen § 64

Bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) paragraf 64

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af momsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2246 af 30. november 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§64 Forenklede fakturaer og kasseboner
En virksomhed kan over den enkelte leverance udstede en forenklet faktura med et indhold efter 2. pkt., hvis virksomheden i det enkelte tilfælde leverer varer eller ydelser for højst 3.000 kr. eller alene udsteder en faktura under hensyn til reglerne i § 57, stk. 2. En forenklet faktura skal indeholde oplysninger om

  • 1) udstedelsesdato (fakturadato),

  • 2) fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen,

  • 3) den registrerede virksomheds (sælgerens) registreringsnummer, navn og adresse,

  • 4) mængden og arten af de leverede varer eller omfanget eller arten af de leverede ydelser,

  • 5) det samlede omsætningsbeløb samt det betalingspligtige afgiftsbeløb, eller de nødvendige oplysninger til beregning af afgiftsbeløbet, hvilket kan ske ved anførsel af, at afgiften udgør 20 pct. af det samlede omsætningsbeløb, og

  • 6) specifik og utvetydig henvisning til den oprindelige faktura og de specifikke oplysninger, der ændres, hvis den udstedte faktura udgør et dokument eller meddelelse, som nævnt i § 57, stk. 2.

•••

Stk. 2 Registrerede virksomheder, hvis afsætning sker udelukkende eller overvejende til private forbrugere, skal udstede en forenklet faktura med de i stk. 1 nævnte oplysninger. En registreret køber kan anmode om en faktura i henhold til § 57. Registrerede virksomheder, hvis afsætning overvejende sker til afgiftspligtige personer, kan dog til private aftagere udstede forenklede fakturaer, jf. dog stk. 5 og 6.

•••

Stk. 3 Registrerede virksomheder som nævnt i stk. 2 kan benytte salgsregistreringssystemer, for eksempel kasseapparat, og udlevere en kassebon med de i stk. 1 nævnte oplysninger, med undtagelse af fortløbende nummer. Endvidere kan de vælge mellem at anføre den registrerede virksomheds navn eller dens registreringsnummer.

•••

Stk. 4 Hvor det ikke er teknisk muligt at udstede en kassebon i henhold til stk. 3, kan den registrerede virksomhed til private forbrugere i stedet udstede en kassebon med følgende oplysninger om den registrerede virksomheds navn eller registreringsnummer og salgsbeløbets størrelse. Hvis det ikke er teknisk muligt at udstede en kassebon, skal der ved salg til private forbrugere udstedes en forenklet faktura i henhold til stk. 1, når salgsbeløbet er over 1.000 kroner. En registreret virksomhed, som driver handel ved omførsel, kan pålægges at anvende kasseapparat ved omførslen, såfremt Skatteforvaltningen har konstateret uregelmæssigheder i virksomhedens regnskaber. Et pålæg om at anvende kasseapparat gives for 2 år. Konstaterer Skatteforvaltningen i den 2-årige periode fortsat uregelmæssigheder i virksomhedens regnskaber, kan pålægget forlænges.

•••

Stk. 5 En virksomhed skal udstede en faktura med et indhold efter § 57, stk. 1, i denne bekendtgørelse, hvis virksomheden leverer varer eller ydelser til en privat forbruger, og leverancen er omfattet af reglerne i ligningslovens § 8 V, eller hvis virksomheden leverer ydelser til en privat forbruger for 5.000 kr. eller derover.

•••

Stk. 6 Der skal altid udstedes en faktura i henhold til § 57 i denne bekendtgørelse ved fjernsalg til andre EU-lande, når virksomheden ikke anvender EU-ordningen i momslovens kapitel 16, ved leverancer omfattet af § 61 og ved levering af nye transportmidler til andre EU-lande jf. § 65.

•••
profile photo
Profilside