Momsbekendtgørelsen § 5

Denne konsoliderede version af momsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 1435 af 29. november 2023

§ 5

Der kan ske afgiftsfri indførsel af audiovisuelt materiale af uddannelsesmæssig, videnskabelig eller kulturel karakter, jf. bilag 1 til Rådets direktiv 2009/132/EF om fastlæggelse af anvendelsesområdet for artikel 143, litra b og c, i direktiv 2006/112/EF for så vidt angår fritagelse for merværdiafgift ved visse former for endelig indførsel af goder, uanset hvilken anvendelse, de er bestemt til, hvis materialet er fremstillet af FN eller af en af FN’s særorganisationer.

Stk. 2 Der kan ske afgiftsfri indførsel af samlerobjekter og kunstgenstande af undervisningsmæssig, videnskabelig eller kulturel karakter, hvis de ikke er bestemt til salg, og de indføres af institutioner, der er godkendt til toldfrihed efter Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009.

Stk. 3 Der kan ske afgiftsfri indførsel af officielle publikationer, der udsendes som led i udøvelsen af offentlig myndighed i steder uden for EU samt af internationale organisationer, offentligretlige institutioner og organer etableret i steder uden for EU, hvis der er betalt afgift af publikationerne i steder uden for EU, og den betalte afgift ikke er godtgjort ved udførslen.

Stk. 4 Der kan ske afgiftsfri indførsel af tryksager, der udsendes ved valg til Europa-Parlamentet, eller som ved nationale valg i oprindelseslandet for tryksagerne udsendes af officielt anerkendte, udenlandske politiske organisationer, hvis der er betalt afgift af tryksagerne i steder uden for EU, og den betalte afgift ikke er godtgjort ved udførslen.