Lov om Visitdenmark § 6

Denne konsoliderede version af lov om Visitdenmark er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 648 af 15. juni 2010,
jf. lovbekendtgørelse nr. 243 af 15. marts 2019

§ 6

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, heriblandt enten formanden eller næstformanden, er til stede.

Stk. 2 Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes forfald næstformandens stemme afgørende.

Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden, som skal godkendes af erhvervsministeren.