14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om videnskabsetisk behandling af kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr og undersøgelser af ydeevne af medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik m.v. § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 1853 af 09. December 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 En videnskabsetisk medicinsk komité består af 8 medlemmer, der udpeges på følgende måde:

  • 1) Sundheds- og ældreministeren udpeger formanden for komitéen.

  • 2) 5 medlemmer udpeges af sundheds- og ældreministeren efter indstillinger fra de enkelte regionsråd.

  • 3) 2 medlemmer udpeges af sundheds- og ældreministeren efter indstillinger fra organisationer, der repræsenterer patienter.

•••

Stk. 2 Formanden skal være aktiv inden for sundhedsvidenskabelig forskning.

•••

Stk. 3 Det enkelte regionsråds indstillinger efter stk. 1, nr. 2, skal bestå af henholdsvis en lægperson og en person, som er aktiv inden for sundhedsvidenskabelig forskning. Den indstillede person, der er aktiv inden for sundhedsvidenskabelig forskning, skal være indstillet fra relevante forskningsfaglige fora.

•••

Stk. 4 Ved udpegningen skal det sikres, at en videnskabsetisk medicinsk komité ud over formanden har 4 lægpersoner og 3 medlemmer, der er aktive inden for sundhedsvidenskabelig forskning.

•••

Stk. 5 En videnskabsetisk medicinsk komité vælger selv sin næstformand blandt de udpegede medlemmer.

•••

Stk. 6 En videnskabsetisk medicinsk komité kan nedsætte underudvalg, som varetager komitéens opgaver.

•••

Stk. 7 De videnskabsetiske medicinske komitéer udarbejder et fælles forslag til forretningsorden, der godkendes af sundheds- og ældreministeren.

•••

Stk. 8 De videnskabsetiske medicinske komitéers medlemmer udpeges for 4 år ad gangen svarende til den for regionsrådene gældende valgperiode. De medlemmer, der beskikkes med virkning fra den 26. maj 2021, beskikkes til og med den 16. november 2021. Genudpegning af medlemmer kan ske to gange, idet de medlemmer, der beskikkes efter 2. pkt., dog kan genudpeges tre gange. Der kan udpeges suppleanter for medlemmerne.

•••

Stk. 9 En afgående videnskabsetisk medicinsk komité fortsætter sit virke, indtil nye medlemmer er udpeget og en ny videnskabsetisk medicinsk komité er konstitueret.

•••

Stk. 10 Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke fora der er relevante forskningsfaglige fora, jf. stk. 3.

•••
profile photo
Profilside