Lov om Udbetaling af Hædersgaver til efterladte efter faldne og til saarede den 9. April 1940. § 2

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 378 af 10. juli 1940

§ 2

Statsministeren fastsætter efter Forhandling med Forsvarsministeren og Finansministeren og med Tilslutning fra Rigsdagens Finansudvalg Størrelsen af Hædersgaven i de enkelte Tilfælde, ligesom der på samme Maade af Statsministeren gives nærmere Bestemmelser om Reglerne om Oppebæring, Udbetaling og eventuelt Bortfald af Hædersgaverne. Herved skal dog iagttages følgende:

  • a. For Enken efter en falden skal Hædersgaven udgøre mindst 800 Kr. aarlig.

  • b. Til hvert Barn, over for hvilket den faldne havde Forsørgerpligt, ydes der 200 Kr. aarlig indtil Barnets fyldte 18de Aar.

  • c. Hædersgaven til en saaret skal være mindste 800 Kr. een gang for alle.

  • d. For den, hvem Saaret har paaført en Invaliditet, der vedvarende forringer hans Erhvervsevne med Halvdelen eller derover, skal Hædersgaven udgøre 800 Kr. aarlig + Børnetillæg, jfr. Punkt b.