Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1660 af 20. december 2016

§ 1

Staten yder for 2016 et samlet tilskud på 641,8 mio. kr. til Færøernes hjemmestyre.

§ 2

Staten yder for 2017 til 2019 et årligt tilskud på 641,8 mio. kr. til Færøernes hjemmestyre, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Finansministeren kan efter aftale med Færøernes landsstyre fastsætte regler om at reducere tilskuddet, jf. bilag 1.

§ 3

Tilskud efter § 2 udbetales forskudsvis i lige store rater hver måned, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Finansministeren kan efter aftale med Færøernes landsstyre fastsætte regler om ændrede udbetalingsterminer.

§ 4

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2 Lov nr. 1602 af 26. december 2013 om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2014-2016 ophæves.