Lov om specialundervisning for voksne § 6c

Denne konsoliderede version af lov om specialundervisning for voksne er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 301 af 08. juni 1978,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1653 af 09. august 2021

§ 6c

Kommunalbestyrelsen nedsætter for hver undervisningsinstitution en bestyrelse, der består af:

  • 1) 2 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen.

  • 2) 2 medlemmer udpeget af de handicappedes organisationer.

  • 3) 2 medlemmer valgt af og blandt undervisningsinstitutionens lærere og øvrige medarbejdere. Heraf skal mindst én være lærer.

  • 4) 1 medlem valgt af og blandt undervisningsinstitutionens deltagere.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at bestyrelsen udvides med flere medlemmer efter lokalt behov.

Stk. 3 Valg af de i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte medlemmer finder sted snarest muligt efter hvert kommunalvalg. Valg af de i stk. 1, nr. 3 og 4, nævnte medlemmer sker for et undervisningsår ad gangen. Medlemmerne fungerer indtil udgangen af den måned, i hvilken nye valg har fundet sted.

Stk. 4 Er det ikke muligt at få valgt en deltagerrepræsentant, bortfalder valget af denne.

Stk. 5 Deltagerrepræsentanten må ikke overvære den del af drøftelserne, der angår sager vedrørende enkelte deltagere eller lærere.

Stk. 6 Undervisningsinstitutionens leder deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 7 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og vælger selv sin formand.

Stk. 8 Bestyrelsens sammensætning og kompetence skal fremgå af undervisningsinstitutionens vedtægter, som fastsættes af kommunalbestyrelsen.

Stk. 9 Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om valg til bestyrelsen og dennes virksomhed.