Lov om revision af den kommunale inddeling § 17

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 540 af 24. juni 2005,
som ændret ved lov nr. 382 af 03. maj 2006

§ 17

Der ydes sammenlægningsudvalgets medlemmer vederlag m.v. i overensstemmelse med reglerne i § 16, stk. 1, 3-6 og 8-12, § 16 a og § 34 i lov om kommunernes styrelse, jf. dog stk. 2. Sammenlægningsudvalget kan beslutte at yde vederlag m.v. i overensstemmelse med de i 1. pkt. nævnte bestemmelser.

Stk. 2 Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om vederlaget m.v. og kan i den forbindelse fravige stk. 1. Der kan herunder fastsættes regler om reduktion af de vederlag, der ydes til medlemmer af sammenlægningsudvalget, der samtidig er medlemmer af en kommunalbestyrelse.

Stk. 3 Har et medlem af sammenlægningsudvalget, der samtidig er kommunalbestyrelsesmedlem, ikke valgt at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem, jf. § 16, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse, kan vedkommende ikke vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med hvervet som medlem af sammenlægningsudvalget.