Lov om rammerne for arealanvendelsen i Københavns Lufthavn, Kastrup § 4

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1537 af 12. december 2023

§ 4

Arealet for Københavns Lufthavn, Kastrup, jf. bilag 1, inddeles foruden start- og landingsbaner i nordafsnittet, østafsnittet og sydafsnittet.

Stk. 2 Arealet i Københavns Lufthavn, Kastrup, jf. bilag 1, anvendes til anlæg, bygninger og faciliteter med tilknytning til de aktiviteter, der udføres i lufthavnen, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Arealanvendelsesbegrænsningen i stk. 2 finder ikke anvendelse for de områder i nordafsnittet, som er beliggende nord for Lufthavnsboulevarden, Ellehammersvej og Kystvejen, og de områder i østafsnittet, som er beliggende øst for Kystvejen, jf. markeringen i bilag 1, og disse områder er dermed alene underlagt begrænsninger i medfør af relevant planlovgivning m.v.

Stk. 4 Passagerterminaler med tilhørende standpladsområde og hertil tilknyttede passagervendte funktioner placeres fortrinsvis i nordafsnittet. Passagerterminaler skal placeres og indrettes, så der er direkte og fremkommelige forbindelser til kollektiv trafik.

Stk. 5 Luftfragtfaciliteter med tilhørende standpladsområde og øvrige logistikrelaterede funktioner placeres i udgangspunktet i østafsnittet.