Lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 735 af 06. december 1989,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1097 af 10. august 2016

§ 1

Love, anordninger og bekendtgørelser, der gælder på Færøerne, skal kundgøres i landsstyrets kundgørelsestidende for Færøerne, Kunngerdabladid.

Stk. 2 Anordninger og bekendtgørelser, der er undtaget fra kundgørelse i Lovtidende, skal ikke kundgøres i Kunngerdabladid.

§ 2

Love, anordninger og bekendtgørelser, der ikke indeholder bestemmelser om ikrafttrædelsen, træder i kraft på Færøerne ved begyndelsen af det døgn, der følger efter det døgn, hvori den pågældende retsforskrift er indført i Kunngerdabladid.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 1990.

Stk. 2 Lov nr. 51 af 1. april 1896 om kundgørelse af love og anordninger på Færøerne ophæves.