Lov om kreditservicevirksomheder og kreditkøbere § 1

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1534 af 12. december 2023

§ 1

Denne lov finder anvendelse på kreditservicevirksomheder og kreditkøbere, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 § 15 finder anvendelse på kreditinstitutter, der påtænker at indgå en kontrakt om overførsel af en kreditgivers rettigheder eller overførsel af en misligholdt kreditaftale, og kreditinstitutter, som har indgået en sådan kontrakt med en kreditkøber.

Stk. 3 Denne lov finder ikke anvendelse på følgende:

 • 1) Kreditserviceringsaktiviteter, der udføres af

  • a) kreditinstitutter etableret i Den Europæiske Union,

  • b) forvaltere af alternative investeringsfonde, der efter § 5 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. skal have tilladelse eller være registreret,

  • c) investeringsforvaltningsselskaber, der har tilladelse efter § 10 i lov om finansiel virksomhed, eller UCITS, der har tilladelse efter § 9 i lov om investeringsforeninger m.v., forudsat at UCITS'en ikke har udpeget et investeringsforvaltningsselskab,

  • d) ejendomskreditselskaber, der er underlagt tilsyn efter lov om ejendomskreditselskaber, eller forbrugslånsvirksomheder, der er underlagt tilsyn efter lov om forbrugslånsvirksomheder, og

  • e) notarer, fogeder og advokater, når disse udfører kreditserviceringsaktiviteter som led i deres erhverv.

 • 2) Køb af en kreditgivers rettigheder i henhold til en misligholdt kreditaftale eller af selve den misligholdte kreditaftale, der foretages af et kreditinstitut etableret i Den Europæiske Union.

 • 3) Køb eller kreditservicering af en kreditgivers rettigheder i henhold til en kreditaftale eller af selve kreditaftalen, som ikke er udstedt af et kreditinstitut etableret i Den Europæiske Union, medmindre kreditgiverens rettigheder i henhold til kreditaftalen eller selve kreditaftalen erstattes af en kreditaftale udstedt af et sådant kreditinstitut.