Lov om kapitalmarkeder § 180g

Denne konsoliderede version af lov om kapitalmarkeder er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 650 af 8. juni 2017,
jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 26. februar 2024,
som ændret ved lov nr. 480 af 22. maj 2024 og lov nr. 481 af 22. maj 2024

§ 180g

En it-operatør af et detailbetalingssystem er ansvarlig for, at it-driften af det pågældende detailbetalingssystem udføres på en betryggende måde.

Stk. 2 En it-operatør af et detailbetalingssystem skal

  • 1) kunne styre de risici, som it-driften af detailbetalingssystemet indebærer, herunder kunne påvise alle væsentlige risici, og indføre effektive foranstaltninger til at modvirke disse risici og

  • 2) have betryggende kontrol- og sikringsforanstaltninger på it-området.

Stk. 3 Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om de foranstaltninger, som en it-operatør af et detailbetalingssystem, der ikke er udpeget som operatør af finansiel digital infrastruktur, jf. § 333, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed, skal træffe for at have betryggende kontrol- og sikringsforanstaltninger på it-området, jf. stk. 2, nr. 2. Bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.