Lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne § 10

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 487 af 31. maj 2000,
jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 27. april 2022,
som ændret ved lov nr. 1701 af 27. december 2018 og lov nr. 2593 af 28. december 2021

§ 10

Regionsrådet koordinerer i samarbejde med voksenuddannelsescentrene og andre udbydere af undervisning efter denne lov indsatsen i regionen, herunder den geografiske placering af udbuddet og kapaciteten, med henblik på at der er et tilstrækkeligt og varieret tilbud til alle.  1. pkt. finder dog ikke anvendelse i forhold til udbud af undervisning efter § 4, stk. 1, nr. 4 og 5. Børne- og undervisningsministeren fastsætter nærmere regler herom.

Stk. 2 Voksenuddannelsescentre og andre udbydere af undervisning efter denne lov skal samarbejde med regionsrådet om koordineringen efter stk. 1.

Stk. 3 Det enkelte voksenuddannelsescenter informerer offentligt om udbuddet, herunder om driftsoverenskomstparternes udbud, med angivelse af blandt andet udbuddets omfang og indhold samt undervisningssted. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Børne- og undervisningsministeren kan endvidere fastsætte regler om anvendelse af et fælles informationssystem ved annoncering af udbud og tilmelding til undervisningen.