Lov om folketingsvalg i Grønland § 21

Denne konsoliderede version af lov om folketingsvalg i Grønland er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. [XX] af 21. december 1988,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1167 af 08. september 2023

§ 21

Enhver kan fremsætte indsigelser over for kommunalbestyrelsen om fejl ved valglisten.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal snarest muligt behandle indsigelser mod valglisten og i givet fald berigtige fejlene ved rettelser i valglisten. Sådanne rettelser kan foretages til og med valgdagen.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen skal underrette klageren samt enhver, der på grund af en indsigelse slettes af eller optages på valglisten, om sin afgørelse.

Stk. 4 Kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 2 kan indbringes for rigsombudsmanden. Rigsombudsmandens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.