Højskoleloven § 5

Denne konsoliderede version af højskoleloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om folkehøjskoler

Lov nr. 1605 af 26. december 2013,
jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 25. marts 2019,
som ændret ved lov nr. 745 af 8. juni 2018 og lov nr. 1052 af 30. juni 2020

§ 5

Skolens bestyrelse har ansvaret for skolens vedtægt. Ved skolens oprettelse, sammenlægning eller spaltning og ved etablering eller ophør af kombination med anden skoleform godkender kulturministeren vedtægtsbestemmelserne.

Stk. 2 Skolens vedtægt skal indeholde bestemmelser om skolens styring og ledelse, om fremgangsmåden ved skolens nedlæggelse og om skolens værdigrundlag. Skolen kan ikke i vedtægten fastsætte andre formål for skolen end formål omfattet af denne lov og af anden lovgivning på uddannelsesområdet. Skolens vedtægt skal indeholde bestemmelse om, at ved skolens nedlæggelse skal overskydende midler med ministerens godkendelse anvendes til skolevirksomhed, der støttes i henhold til loven.

Stk. 3 Skolens vedtægt skal offentliggøres på skolens hjemmeside sammen med datoerne for generalforsamlingens eller bestyrelsens vedtagelse, ministerens eventuelle godkendelse efter stk. 1 og offentliggørelsen på hjemmesiden. Vedtægten kan tidligst træde i kraft ved offentliggørelsen på hjemmesiden.

Stk. 4 Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om vedtægtens indhold, herunder om, hvilke beføjelser der i vedtægten kan henlægges til en generalforsamling, skolekreds el.lign. , og om, at visse vedtægtsændringer, f.eks. om navneændringer, skal anmeldes til Kulturministeriet.