Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser § 7b

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 207 af 31. marts 2008,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1343 af 10. december 2019,
som ændret ved lov nr. 363 af 09. marts 2021 og lov nr. 2622 af 28. december 2021

§ 7b

Institutionen kan i særlige tilfælde udbyde en videregående uddannelse, hvor dele af uddannelsen gennemføres i Grønland eller på Færøerne.

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om uddannelse, hvor dele af uddannelsen gennemføres i Grønland eller på Færøerne. LEP-bekendtgørelsen