Lov om erhvervelse af fast ejendom § 9

Denne konsoliderede version af lov om erhvervelse af fast ejendom er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 344 af 23. december 1959,
jf. lovbekendtgørelse nr. 265 af 21. marts 2014

§ 9

Aftaler om langvarige brugs- eller lejeforhold vedrørende fast ejendom, der må antages at være indgået med det formål at omgå de i denne lov indeholdte regler, er ugyldige.

Stk. 2 På andre retshandler, hvorved lovens bestemmelser søges omgået, finder de i §§ 3-8 indeholdte regler tilsvarende anvendelse.