Lov om efterskoler og frie fagskoler § 5d

Denne konsoliderede version af lov om efterskoler og frie fagskoler er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 479 af 31. maj 2000,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1172 af 12. august 2022,
som ændret ved lov nr. 563 af 7. maj 2019, lov nr. 753 af 13. juni 2023 og lov nr. 754 af 13. juni 2023

§ 5d

Ved godkendelse af en skole til tilskud efter § 1, stk. 1, 1. pkt., med henblik på start af undervisningen inden den 1. august 2029 skal børne- og undervisningsministeren påse, om

  • 1) den nye skoles formål og virke må skønnes at ville være i overensstemmelse med § 1, stk. 5,

  • 2) personkredsen bag oprettelsen af den nye skole har eller har haft et virke, der ikke er foreneligt med § 1, stk. 5, og som konkret må skønnes at kunne få betydning for den nye skoles opfyldelse af § 1, stk. 5,

  • 3) der er gennemsigtighed omkring sammensætningen af en eventuel skolekreds el.lign. og

  • 4) den nye skole vil kunne opfylde kravet i § 6, stk. 1, nr. 2.

Stk. 2 Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om behandling af en ansøgning om godkendelse efter stk. 1, herunder om krav til materiale, der skal indsendes til brug for behandlingen, om frister for indsendelse, om personlig underskrift på materialet, om personligt fremmøde ved underskriften og afleveringen af materialet og om offentliggørelse af visse dele af materialet på skolens hjemmeside senest ved starten af undervisningen.