14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om Danske Spil A/S

Lov nr. 695 af 25. juni 2010, jf.
lovbekendtgørelse nr. 985 af 25. maj 2021,
som ændret ved lov nr. 375 af 28. marts 2022

Denne konsoliderede version af lov om Danske Spil A/S er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Danske Spil A/S

Redaktionel note til loven

Lov om Danske Spil A/S blev sat i kraft den 1. januar 2012 (lovens §3 blev dog sat i kraft den 1. december 2011), jf. BEK nr 1083 af 24/11/2011.

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Danske Spil A/S’ formål m.v.
Danske Spil A/S’ formål er at udbyde lotterier, væddemål og øvrige spil samt anden virksomhed i forbindelse hermed.

Stk. 2 Danske Spil A/S og selskabets datterselskaber skal drives på et forretningsmæssigt grundlag.

§2 Danske Spil A/S’ aktiekapital m.v.
I tilfælde af Danske Spil A/S’ opløsning har aktionærerne kun krav på indløsning af deres aktier til parikurs og til eventuelt at få udbetalt udbytte for det løbende regnskabsår. Der tages bestemmelse på finansloven om anvendelsen af den herefter tilbageværende selskabsformue.

Stk. 2 I tilfælde af salg af Danske Spil A/S’ datterselskaber tilfalder indtægten fra salget staten. Der tages bestemmelse på finansloven om anvendelsen af indtægten.

Stk. 3 Det årlige udbytte udgør 6 pct. af aktiekapitalen.

§3 Danske Spil A/S’ ledelse
Danske Spil A/S ledes af en bestyrelse.

Stk. 2 Generalforsamlingen for Danske Spil A/S vælger indtil 8 medlemmer af bestyrelsen, herunder 1 formand og 1 næstformand, for en periode på 1 år med mulighed for genvalg.

Stk. 3 Danmarks Idræts-Forbund og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger har, så længe de er aktionærer i Danske Spil A/S, ret til at indstille 1 kandidat hver til valg til bestyrelsen.

§4 Overskud fra Danske Spil A/S og selskabets datterselskaber
Overskud, der fremkommer ved udbud af lotteri og klasselotteri her i landet, opgøres og udloddes efter lov om udlodning af overskud fra lotteri.

Stk. 2 Overskud ud over det i stk. 1 nævnte efter udredelsen af skatter, afgifter og gebyrer, gevinsterne og udgifterne til administration, afskrivning m.v. samt eventuelle udgifter i forbindelse med udbud af spil uden for landet anvendes som konsolidering af kapitalgrundlaget i det pågældende datterselskab eller udloddes til Danske Spil A/S.

Stk. 3 Overskud udloddet til Danske Spil A/S efter stk. 2 kan udloddes til staten.

§5 Ikrafttræden m.v.
Finansministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Finansministeren kan fastsætte tidspunktet for ikrafttræden af § 3 særskilt.

Stk. 3 Ved ikrafttræden af § 3 ophæves § 2, stk. 3, 3. pkt., og § 3, stk. 2 og 3, i lov om visse spil, lotterier og væddemål, jf. lovbekendtgørelse nr. 273 af 17. april 2008, som ændret ved § 16 i lov nr. 521 af 12. juni 2009.

Stk. 4 Ved lovens ikrafttræden ophæves § 2, stk. 3, 1. og 2. pkt., og § 3 i lov om visse spil, lotterier og væddemål, jf. lovbekendtgørelse nr. 273 af 17. april 2008, som ændret ved § 16 i lov nr. 521 af 12. juni 2009.

§6 Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne.

profile photo
Profilside