14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Blødererstatningsfonden § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om blødererstatningsfonden og bygger på lov nr. 440 af 14. juni 1995. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Fondens anvendelse m.v.
Fondens midler uddeles efter bestyrelsens beslutning efter retningslinjerne i stk. 2-4, jf. dog stk. 5.

•••

Stk. 2 Fonden kan yde støtte i form af engangsbeløb eller beløb, der ydes over et på forhånd fastsat antal år eller til en begivenhed, der indtræder inden dette åremåls udløb. Fonden kan i forbindelse hermed forbruge af såvel kapitalen som afkastet heraf.

•••

Stk. 3 Indtil 20 pct. af fondens midler kan efter ansøgning ydes som engangsbeløb til merudgifter, som den HIV-smittede bløder eller dennes samlevende familie måtte have i deres dagligdag som følge af den HIV-smittede bløders eller dennes families særlige individuelle behov.

•••

Stk. 4 Resten af fondens midler kan efter ansøgning ydes som engangsbeløb eller faste årlige beløb dels til dækning af HIV-smittede bløderes tabte arbejdsfortjeneste og det forkortede livsperspektiv samt eventuelt forringet livskvalitet, som HIV-smitten medfører, dels til dækning af forsørgertab til efterladte efter en afdød HIV-smittet bløder. Beløb kan dog kun ydes, så længe de pågældende lever. Beløb, der udbetales til efterladte børn, kan længst ydes indtil barnets fyldte 21. år.

•••

Stk. 5 Indenrigs- og sundhedsministeren kan, når særlige forhold taler herfor, efter ansøgning fra fondens bestyrelse godkende fravigelse af de i stk. 2-4 anførte retningslinjer for fondens anvendelse.

•••

Stk. 6 Efterladte efter stk. 4 omfatter ægtefæller til HIV-smittede blødere eller samlevere, hvor samlivet har bestået mindst 2 år, og børn. Fondens bestyrelse kan, når særlige forhold taler herfor, dispensere fra kravet om 2 års samliv, for så vidt angår en efterladt samlever.

•••

Stk. 7 Fonden kan af dennes midler årligt anvende indtil 150.000 kr. af fondens kapital til administration og revision af fonden.

•••
profile photo
Profilside