Lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. § 14

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 218 af 23. april 1986,
jf. lovbekendtgørelse nr. 330 af 29. marts 2014

Evangelisk-lutherske frimenigheders og andre kristne trossamfunds faste brug af kirkerne
§ 14

Biskoppen kan stille en kirke til rådighed for en evangelisk-luthersk frimenighed og dens præst til gudstjenester og kirkelige handlinger, hvis

  • 1) anmodning herom fremsættes af mindst 10 medlemmer af frimenigheden, der bor i provstiet,

  • 2) menighedens lære og ritus eller dens forhold i øvrigt ikke er til hinder for, at kirken stilles til rådighed, og

  • 3) menighedens brug af kirken ikke vil hindre de folkekirkelige menigheders brug af kirken.

Stk. 2 Før biskoppen tager stilling til, om betingelsen i stk. 1, nr. 3, er opfyldt, skal biskoppen forhandle med menighedsrådet.

Stk. 3 Biskoppen udfærdiger efter forhandling med menighedsrådet et regulativ om frimenighedens brug af kirken. Regulativet kan ændres til enhver tid.

Stk. 4 Biskoppen kan på de i stk. 1-3 nævnte vilkår stille en kirke til rådighed for et andet kristent trossamfund end nævnt i stk. 1 og dets præst til gudstjenester og kirkelige handlinger.