Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet § 32

Denne konsoliderede version af lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1705 af 27. december 2018,
som ændret ved lov nr. 2394 af 14. december 2021 og lov nr. 897 af 21. juni 2022

§ 32

Når det må anses for nødvendigt for at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på barnets eller den unges sundhed eller udvikling, kan Ungdomskriminalitetsnævnet uden samtykke fra forældremyndighedsindehaverne og en ung, der er fyldt 15 år, beslutte, at den ungefaglige undersøgelse skal gennemføres under ophold på en institution, ved benyttelse af et børnehus eller indlæggelse på et sygehus, herunder en psykiatrisk afdeling. En sådan undersøgelse skal være afsluttet snarest muligt og senest inden 2 måneder efter Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse.

Stk. 2 Ungdomskriminalitetsnævnet kan i forbindelse med en afgørelse efter stk. 1 træffe afgørelse om samvær og kontakt efter reglerne i § 71, stk. 5, jf. § 71, stk. 3 og 4, i lov om social service.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen forelægger sager efter stk. 1 for Ungdomskriminalitetsnævnet.